Tworzenie prostego aktu prawnego

z dnia 8. października 2009
opublikowany przez Krzysztof Radzimski

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest opanowanie przez użytkownika następujących umiejętności:

1) Uruchamianie Edytora Aktów Prawnych;

2) Otwieranie w Edytorze aktu prawnego z pliku już istniejącego;

3) Tworzenie w Edytorze NOWEGO projektu aktu;

4) Zapisywanie projektów aktów prawnych jako nowych plików.

5) Dokonywanie zmiany statusu aktu prawnego z „projekt aktu” na „uchwalony”.

6) Podpisywanie aktu podpisem cyfrowym.

7) Zapisywanie podpisanego aktu i zamykanie Edytora

Zastosowanie funkcjonalności

Wykonanie ćwiczenia pozwoli na zdobycie umiejętności tworzenia prostych aktów prawnych przy pomocy edytora XML.

Opis ćwiczenia

Wszystkie niezbędne pliki ćwiczenia znajdują się w folderze \\Exercise_1.

W folderze znajdują się dwa podfoldery:

a) Pliki wejściowe – na podstawie tych plików zostanie przeprowadzone ćwiczenie

b) Pliki wynikowe – plik aktu w formacie *.lapx (format aktów prawnych Edytora XML) – taki właśnie plik powinien powstać po wykonaniu ćwiczenia.

Czynności do wykonania

1. Uruchom Edytor Aktów Prawnych

2. Z folderu \\Exercise_1\Pliki wejściowe otwórz plik „Zarządzenie Nr 31_04 Prezydenta Miasta Częstochowy.rtf”

3. W edytorze utwórz nowy projekt aktu prawnego

4. Na podstawie otwartego aktu prawnego w DOC utwórz akt prawny w edytorze

a) Wprowadź dane metryczki aktu

b) Dodaj poszczególne elementy aktu prawnego korzystając z menu

c) Sprawdź podgląd aktu

5. Zapisz projekt aktu

6. Zmień status aktu na uchwalony

7. Podpisz akt podpisem cyfrowym

8. Zamknij projekt aktu

9. Otwórz zapisany projekt

10. Utwórz edytowalną kopię projektu ( w przypadku gdy po podpisaniu aktu zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian)

11. - ZAPISZ AKT i zamknij Edytor.

Szczegółowy opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest utworzenie aktu prawnego na podstawie poniższego aktu przy użyciu edytora XML Aktów prawnych

Zarządzenie Nr 31/04
Prezydenta Miasta Częstochowa

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy.

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (jt. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/04 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Miasta Częstochowy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Treść Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi przy Urzędzie Miasta Częstochowy.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 2/2000 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami).

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Regulamin Pracy, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sieci INTRANET.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Niniejsze zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY:
dr inż. Tadeusz Wrona

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 31/04

Prezydenta Miasta Częstochowa

z dnia 29 września 2004 r.

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy Urzędu Miasta Częstochowy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

2.Urząd Miasta Częstochowy jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

3.Czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Częstochowy lub osoba upoważniona.

§ 2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu, bez względu na rodzaj podstawy stosunku pracy i zajmowane stanowisko.

Rozdział II

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

§ 3. 1.Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

a) przestrzeganie prawa,

b) wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

c) przestrzeganie obowiązującego w Urzędzie regulaminu pracy, ustalonego porządku, czasu pracy oraz wszelkich warunków stosunku pracy,

§ 4. 1.Za ciężkie naruszenie przez pracownika Urzędu podstawowych obowiązków pracowniczych może być uznane:

a) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,

b) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

Rozdział III

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY

§ 5. Pracodawca ma obowiązek skierowania kandydata do pracy na badania profilaktyczne wstępne celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku.

§ 6. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i środki niezbędne do wykonywania pracy.

§ 7. 1.Prezydent Miasta przyjmuje pracowników w sprawach ważnych.

2.Pracownik kontaktuje się bezpośrednio z sekretariatem Prezydenta Miasta w celu ustalenia terminu spotkania.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY, ŁADU I PORZĄDKU

§ 8. 1.Wnioski o przedłużenie okresu zatrudnienia pracowników muszą być sporządzane na obowiązujących w Urzędzie drukach określonych zarządzeniami Sekretarza Miasta lub Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

2.Wzory druków znajdują się w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego.

3.Wszelkie wnioski o awansowanie, nagradzanie i ukaranie pracownika wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez Prezydenta Miasta.

4.Wnioski wymienione w ust.1 i 3 sporządzają Naczelnicy wydziałów.

§ 9. Prezydent Miasta podejmuje decyzje w sprawie kształcenia i dokształcania pracowników.

Rozdział V

SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY

§ 10. 1.Praca w Urzędzie wykonywana jest w następujących systemach czasu pracy:

a) w podstawowym systemie czasu pracy,

b) w równoważnym systemie czasu pracy, który obowiązuje pracowników zatrudnionych:

– na stanowiskach portierów Urzędu Miasta,

– Miejskim Centrum Informacji w Wydziale Komunikacji Społecznej,

– w Urzędzie Stanu Cywilnego,

– w zadaniowym czasie pracy obowiązującym pracowników zatrudnionych na stanowiskach poborców i gońców.

§ 11. 1.Rozkład czasu pracy pracowników w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia jest następujący:

Poniedziałek

7.30 - 15.30

Wtorek

7.30 - 17.00 z zastrzeżeniem ust. 2

Środa

7.30 - 15.30

Czwartek

7.30 - 15.30

Piątek

7.30 - 15.30

2.Praca w każdy wtorek odbywa się na dwie zmiany:

– I zmiana - w godzinach 730 – 1600;

– II zmiana - w godzinach 830 – 17 00

– Naczelnicy wydziałów ustalają osoby pracujące na poszczególnych zmianach co winno być odnotowane odpowiednio w liście obecności.

Przy ustalaniu zmian dla każdego pracownika stosowana jest zasada cotygodniowej przemienności zmian. 1.Godziny, w których jest możliwe wykonywanie czynności gońców określa zarządzenie Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika, Prezydent Miasta może ustalić jego indywidualny rozkład czasu pracy.

§ 12. Rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala Naczelnik odpowiedniego Wydziału.

 

Tworzenie nowego projektu

Po wybraniu „Utwórz nowy projekt” z narzędzi głównych, zostanie wyświetlony formularz pozwalający na wprowadzenie podstawowych informacji nagłówkowych.

Dane te nazywane są „metryką aktu prawnego”.

W oknie dialogowym należy wypełnić wszystkie pola, chyba, że rodzaj aktu prawnego tę możliwość wyklucza[1]).

image

Po wypełnieniu pól, należy kliknąć przycisk „Zastosuj”. Po chwili na ekranie pojawi się szkielet aktu prawnego.

image

Automatycznie utworzona sekcja nagłówkowa, może być modyfikowana ponownie za pomocą przycisku „Metryczka”. Przycisk ten dostępny jest na zakładce „Dodawanie elementów” oraz z poziomu menu kontekstowego.


[1] Sytuacja dotyczy np. ustaw, gdzie zazwyczaj nie wskazuje się ani organu wydającego ani też numeru aktu prawnego.

 

Dodawanie jednostek redakcyjnych

Przy użyciu „Edytora Aktów Prawnych XML”, zapisujemy akt prawny w postaci „tekstu strukturalnego w formacie XML”.

W tym celu konieczne jest, aby każdy element aktu (paragraf, ustęp, punkt, litera, itd..) zapisany został w taki sposób, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja zarówno samego typu elementu struktury jak i tzw. atrybutów tego elementu – np. informacji, że wpisany tekst to element struktury = „paragraf” o numerze „4”.

W tym celu, aby utworzyć akt w postaci tekstu strukturalnego, konieczne jest dodanie do niego elementów, z których się akt ten składa.

Czynność dodawania elementów struktury wymaga kliknięcia w odpowiednią ikonkę reprezentującą ten element i wprowadzenie treści w oknie dialogowym „Wstaw element”.

Może to z początku wydawać się nieco uciążliwe, ale jest konieczne, aby akt prawny posiadał właściwą strukturę.

Istotne jest to, że gdy element struktury zostanie już raz wprowadzony, to późniejsza praca nad tekstem odbywa się w zakładce „Edycja” edytora(wprowadzanie zmian i poprawek, formatowanie tekstu, etc..), nie wymaga to otwierania wielu różnych okien dialogowych służących do poprawiania tekstu.

Aby dodać do projektu wybraną jednostkę redakcyjną należy wybrać ją z menu „Jednostki” lub za pomocą menu kontekstowego edytora lub struktury aktu prawnego. Żądana jednostka zostanie dodana jako ostatnia jednostka w treści aktu. Jeżeli kursor będzie ustawiony na innym elemencie, to będziemy mieli możliwość dodania jednostki do tego elementu. Ustawienia te znajdują się w oknie dialogowym „Wstaw”.

image

Mając utworzone dane nagłówkowe naszego aktu, w kolejnym kroku dodajemy „Podstawę prawną”. W elemencie umieszczamy informację o podstawie prawnej wydania aktu oraz kończymy dwukropkiem.

image

Po dodaniu podstawy prawnej nasz akt będzie wyglądał następująco:

image

Jedną z ważniejszych funkcjonalności, odróżniających Edytor Aktów Prawnych XML od innych dostępnych tego typu narzędzi jest fakt, że aby zmienić treść czy formatowanie tekstu w dowolnym elemencie tekstowym, nie trzeba otwierać żadnych okien dialogowym – edycji można dokonać bezpośrednio w widoku projektu.

image

Analogicznie, dodajemy kolejne elementy. W przypadku naszego aktu kolejnym elementem będzie paragraf. W tym celu na zakładce „Jednostki” wybieramy przycisk „Paragraf”.

image

Na ekranie pojawi się okno dialogowe „Wstaw paragraf”. W oknie tym wpisujemy numer oraz treść paragrafu. W bloku ”Dodaj element paragraf do” wybieramy miejsce docelowe nowego paragrafu.

W naszym przypadku paragraf składa się z ustępów dlatego dodając paragraf do aktu zaznaczamy pole Dodaj treść jako pierwszy ustęp i wybieramy przycisk „Zastosuj”.

Omawiane okno dialogowe przedstawia poniższy rysunek.

image

Warto przy tym nadmienić, że numer dla elementu powinien mieć wartość liczbową. Wyjątkiem są numeracje dwuczłonowe np. „1a”, „1b” itd.

W polu treść można wklejać tekst ze schowka (np. skopiowany z innego programu). Treść jest zawsze pozbawiana formatowania, docelowo także wszystkich złamań wiersza. Jeżeli tekst ma być „połamany” to w tym celu należy stosować kolejne elementy „Akapit”.

Istnieje możliwość „złamania tekstu” stosując znak „|” w tekście. W dokumencie XML tworzony jest wówczas znacznik <nl/>. Jest to jednak element niestandardowy i nie znajduje się w oficjalnym schemacie XML dla aktów prawnych opublikowanym na portalu interoperacyjności MSWiA. Jednakże jest on obsługiwany przez Edytor Aktów Prawnych XML oraz system e-Dziennik. Prosimy używać tej metody tylko jeżeli jest to niezbędnie konieczne.

Wracając do naszego testowego przypadku, efektem naszych działań powinien być tekst przedstawiony na rysunku poniżej.

image

Pierwszy paragraf w naszym akcie składa się z dwóch ustępów. Aby dodać kolejny ustęp do paragrafu kursor ustawiamy na elemencie paragraf i z menu jednostki wybieramy Ustęp:

image 

Po kliknięciu na zastosuj otrzymamy następujący widok projektu aktu:

image

W analogiczny sposób dodajemy kolejne paragrafy do dokumentu, aż otrzymamy następujący widok aktu:

image

Po dodaniu paragrafów kolejnym elementem aktu jest Podpis. Aby dodać podpis z menu Jednostki wybieramy Podpis:

image

Po wybraniu Zastosuj element Podpis zostanie dodany do aktu.

image

W każdej chwili tworzenia aktu możemy wyświetlić jego roboczy wygląd klikając na Podgląd:

image

Nasz akt testowy składa się również z załącznika. W celu jego dodania z menu Zasoby i dodatki wybieramy Załącznik

image

Pierwszym elementem załącznika jest Rozdział – z menu wybieramy Rozdział, wpisujemy jego tytuł określamy numer i wybieramy Zastosuj. Po dodaniu rozdziału do załącznika projekt aktu wygląda następująco:

image

Rozdział naszego aktu składa się z paragrafów, które dodajemy identycznie jak w przypadku paragrafów aktu. Z menu Dodawanie elementów wybieramy Paragraf oznaczmy pole Dodaj treść jako pierwszy ustęp. Sprawdzamy również czy mamy zaznaczone pole Do elementu rozdział a następnie klikamy na zastosuj:

image

Analogicznie dodajemy kolejne ustępy do paragrafu.

Jeżeli tak jak w paragrafie 2 rozdział pierwszy naszego załącznika, paragraf nie posiada ustępów pole Dodaj treść jako pierwszy ustęp pozostawiamy ODZNACZONE:

image

Po dodaniu rozdziału pierwszego do załącznika projekt naszego aktu będzie wyglądał następująco:

image

Po dodaniu rozdziału pierwszego dodajemy kolejny rozdział do naszego załącznika. Aby go prawidłowo dodać musimy pamiętać żeby kursor znajdował się w elemencie do którego będziemy dodawali kolejny element. W naszym przypadku aby dodać Rozdział 2 kursor powinien znajdować się w elemencie załącznik:

image

Teraz z menu Dodawanie elementów wybieramy Rozdział. System automatycznie oznaczy element do którego chcemy dodawać rozdział (pole Do elementu załącznik będzie zaznaczone jak na rysunku poniżej:

image

Po dodaniu kolejnego rozdziału dodajemy następny paragraf wraz z ustępem pierwszym. Pierwszy ustęp dodanego paragrafu składa się z liter. Aby dodać poszczególne litery do ustępu ustawiamy kursor w elemencie ustęp i z menu Jednostki wybieramy Litera

image

Po dodaniu trzech liter do ustępu pierwszego projekt aktu będzie wyglądał następująco:

image

W analogiczny sposób dodajemy kolejne rozdziały załącznika naszego aktu. W rozdziale piątym natrafiamy na kolejną jednostkę redakcyjną, której do tej pory nie używaliśmy Tiret (myślnik) – dodajemy ją identycznie jak punkty, paragrafy i inne jednostki redakcyjne. Ustawiamy kursor w elemencie „litera b” i klikamy Tiret:

image

Po dodaniu czterech tiretów projekt aktu będzie wyglądał następująco:

image

W naszym załączniku w kolejnym paragrafie występuje jeszcze jeden nieomawiany wcześniej element – tabela. Aby dodać tabelę ustawiamy kursor w 1 ustępie paragrafu 11 i z menu Zasoby i dodatki wybieramy Tabela. Zgodnie z naszym przykładem liczbę wierszy ustawiamy na piec a liczbę kolumn na dwa. Dodatkowo mamy jeszcze możliwość procentowego określenia szerokości tabeli (ustawiamy 50 %) oraz wysokości (ustawiamy 100):

image

Następnie „ręcznie na widoku projektu wprowadzamy dane do poszczególnych komórek:

image

Aby dodać treść do paragrafu 11 po ustępie drugim wykorzystujemy element Akapit:

image

Efekt tego działania jest następujący:

image

Na podglądzie możemy sprawdzić, że otrzymaliśmy zamierzony efekt:

image

Po dodaniu wszystkich elementów aktu, aby uzyskać jego ostateczny wygląd w metryce aktu zmieniamy status aktu na Uchwalony.

image

Podgląd aktu prawnego

W każdym momencie tworzenia katu prawnego mamy możliwość wyświetlenia jago roboczego wyglądu klikając na Podgląd:

image

Uchwalenie i podpisanie aktu

W momencie kiedy projekt aktu zostanie uchwalony należy zmienić jego status w edytorze. W tym celu należy przejść do metryki aktu i w polu status katu ustawić Uchwalony:

image

Następnie wybieramy Zastosuj.

Ostatnim elementem przed wysłaniem aktu do publikacji jest jego podpisanie. Należy przy tym zaznaczyć, że akt powinien zostać podpisany przez tą samą osobę, która podpisała akt „papierowy”.

UWAGA: po podpisaniu aktu zostanie zablokowana możliwość jego edycji. Jedyną możliwością edycji aktu podpisanego jest utworzenie jego kopii – opcja dostępna z menu Narzędzia główneUtwórz kopię projektu.

Aby podpisać uchwalony akt z opcji aktu wybieramy Podpisz

image

Następnie wskazujemy certyfikat, którym akt ma zostać podpisany:

image

Po podpisaniu aktu zamykamy projekt (jest on automatycznie zapisywany więc nie ma potrzeby zapisywania projektu raz jeszcze po jego podpisaniu. Plik aktu przekazujemy do opublikowania w dzienniku urzędowym

Pliki ćwiczenia nr 1: Exercise_1.zip

Ćwiczenia

Komentarze

2010-09-08 17:12:42 #
Best canon Coffee Mugs! Funny, Cute, & Humorous Unique designs. Also find Travel Mugs, Coffee Cups also, or Create Photo Personalized Mugs & Drinkware
2010-09-21 17:46:29 #
Prom Dresses: Find Online fashionable prom dresses, 2011 Prom Dresses, prom gown, cheap prom dresses
bridesmaid dresses, bridesmaid gowns, cheap bridesmaid